يكشنبه 17 ارديبهشت 1396 ساعت 08:59 2017-5-7 08:59:30
شناسه محتوا : 360
ردیفنام و نام خانوادگینام المپیاد
1محمدعلی جلیلوندالمپیاد شیمی
2احمد رحیمیالمپیاد ریاضی
3احمد رحیمیالمپیاد کامپیوتر
4صدرا علی بكالمپیاد نجوم و اخترفیزیک
5حسین غفارحسن آبادیالمپیاد ادبی
6سیدشهراد یاسینیالمپیاد فیزیک
7محمدمهدی شكریالمپیاد فیزیک
8كسری ستودهالمپیاد زیست شناسی
9كسری ستودهالمپیاد ادبی
10محمدمهدی استادرحیم كاشیالمپیاد کامپیوتر
11حمیدرضا یعقوبی عراقیالمپیاد نجوم و اخترفیزیک
12مازیار واحدیالمپیاد کامپیوتر
13ارشیا مرادی بیرگانیالمپیاد ریاضی
14ارشیا مرادی بیرگانیالمپیاد کامپیوتر
15محمدفواد آباییالمپیاد ریاضی
16محمدفواد آباییالمپیاد کامپیوتر
17پویا شمشیریالمپیاد فیزیک
18امیرحسین پارساییانالمپیاد ریاضی
19امیرحسین پارساییانالمپیاد کامپیوتر
20امیرحسین عبدلیالمپیاد ریاضی
21امیرحسین عبدلیالمپیاد کامپیوتر
22بردیا آریان فردالمپیاد کامپیوتر
23بردیا آریان فردالمپیاد ریاضی
24سینا كریمیالمپیاد فیزیک
25محمدرضا سبزویالمپیاد فیزیک
26امیررضا دانشورآملیالمپیاد ریاضی
27امیررضا دانشورآملیالمپیاد کامپیوتر
28سیدامیرعلی عبداللهی دمنهالمپیاد کامپیوتر
29مهراد صاحبیالمپیاد فیزیک
30محمد یعقوبیالمپیاد شیمی
31سیدمحمود موسوی پورالمپیاد زیست شناسی
32سروش بهروزی فرالمپیاد ریاضی
33سروش بهروزی فرالمپیاد کامپیوتر
34علی دهقانی ورنامخواستیالمپیاد فیزیک
35امیراحسان بریریالمپیاد فیزیک
36عرفان بقائی پتراقلوالمپیاد فیزیک
37حسن اردشیرزواردهیالمپیاد ریاضی
38حسن اردشیرزواردهیالمپیاد کامپیوتر
39محمدطاها محققالمپیاد فیزیک
40همایون كتال محسنیالمپیاد فیزیک
41سیدمحمدصادق كشاورزیالمپیاد شیمی
42سیدمحمدصادق كشاورزیالمپیاد ریاضی
43سیدمحمدصادق كشاورزیالمپیاد کامپیوتر
44مهدی عباسیالمپیاد نجوم و اخترفیزیک
45علی ابراهیمی علویجهالمپیاد کامپیوتر
46علی ابراهیمی علویجهالمپیاد ریاضی
47آروین احمدپورالمپیاد شیمی
48سیدمحمدحسین خادم الحسینیالمپیاد ادبی
49محمدرضا یوسفیالمپیاد ادبی
50محمدعلی خوشنویسانالمپیاد ریاضی
51محمدعلی خوشنویسانالمپیاد کامپیوتر
52محمد مقدمالمپیاد فیزیک
53كیوان خوشنویسانالمپیاد شیمی
54پارسا قاسمی نژادالمپیاد زیست شناسی
55كسری ستودهالمپیاد سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی
56رامتین یاوریالمپیاد ریاضی
57امیررضا دانشورآملیالمپیاد فیزیک
58سپهر جوانالمپیاد شیمی
59علی روح بخش اكلیالمپیاد فیزیک