مغز و نخاع

کسب مدال طلای علوم اعصاب توسط امیر چیت ساز
امیر چیت ساز در مسابقات کشوری علوم اعصاب موفق به کسب مدال طلا شد.