محمد قرصی

بازتاب رونمایی از موشک سمپاد در رسانه ها
پس از انتشار خبر رونمایی از موشک سمپاد در نمایشگاه حلی پاد 3 ( نمایشگاه دستاورد های دانش آموزی دبیرس...