معاونت آموزش

معاونت آموزشی در دبیرستان علامه حلی2 تهران /  معاونت آموزشی ادونس و مسئول المپیاد در دبیرستان فرزانگان یک تهران

معاونت علمی باشگاه نخبگان بسیج / مسئول،مولف و طراح در انتشارات های خوش خوان،خیلی سبز و قلمچی /مدرس و مسئول در مدارس برتر کشور